Vedtægter for Klyngen ved havet

§ 1. Formål

Klyngen ved havets formål er, at lokale virksomheder løser flere af de lokale opgaver som i dag løses af større landsdækkende firmaer. Det skal ske ved at styrke lokalkendskabet til mindre ejer ledet virksomheder og enkeltmandsvirksomheder. Et tæt samarbejde hvor viden og erfaring deles og sikre at resurserne udnyttes bedre.

Samarbejdet, viden og erfaring deles i netværksgruppen eller i kontorfællesskabet.

Kontorfællesskabet skal sikre billige fysiske rammer, sparring, samt synlighed for medlemsvirksomhederne.

Netværksgrupperne skal sikre medlemmerne fortrolighed med hinanden, samarbejde og sparring, indsigt i fælles problemstillinger, samt fælles udvikling.

Virksomheder kan være medlem af både kontorfælleskab og netværksgrupper eller blot af den ene del.

Klyngen ved Havet vil søge samarbejde og indflydelse i øvrige foreninger og interesseorganisationer, samt på det erhvervspolitiske område.

Klyngen ved Havet er en selvregulerende forening, registreret som frivillig forening med Cvr. nummer 40056866.

§ 2. Hjemsted

Klyngen ved havet har hjemsted i Kerteminde kommune.

§ 3. Medlemmer

Klyngen ved Havet er en forening for lokal forankrede virksomheder på Nordøstfyn.

 • Har et aktivt CVR- nummer
 • Ikke er i direkte konkurrence med hinanden.

Medlemskab af kontorfællesskabet kræver medlemskab af netværksgruppen, men ikke omvendt.

Medlemmer har mulighed for 1. plads i kontorfællesskabet, samt 1. plads i netværksgruppen. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde tildele ekstra pladser.

§ 4. Økonomi

Klyngen ved havets økonomi er baseret på medlemmernes kontingent.

Netværket og kontorfællesskabet er økonomisk uafhængige af hinanden.

Kontingentet for netværksgruppen fastsættes netværksgruppens medlemmer og betales ved hvert netværksmøde.

Kontingentet for kontorfællesskabet fastsættes af bestyrelsen.

Kontorfællesskabet har en bankkonto, som administreres af forrentningens kasser og revisor.

Udbetalinger kræver 2 personer.

Kasser og revisor har adgang til konto via netbank (NemID, adgangskode), men ikke nøglekort.

Formanden har nøglekort, men ikke adgangskode til Netbank.

§ 5. Kontingent

Medlemmer af Klyngen ved Havets kontorfællesskab er forpligtede til at betale den af bestyrelsen fastsatte kontingent for kontorfællesskabet.

Kontingentet opkræves kvartalsvis. Ved 2 måneders manglende betaling, vil et medlem automatisk blive udmeldt af foreningen.

Klyngen ved Havet og medlemmerne kan opsige medlemskabet med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

§ 6. Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via e-mail til medlemmerne. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal angives dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsen
 7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt

Alle fremmødte medlemmer som har betalt kontingent, har 1. stemme på generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Medlemmerne kan med 2/3 flertal pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som ved ordinær generalforsamling.

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Klyngen ved havets bestyrelse består af de virksomheder, der til enhver tid er en del af kontorfællesskabet og som følger:

Formand – Næstformand – Webmaster – Netværksansvarlig

Revisor, kasser, It-ansvarlig og sekretær/referent kan vælges udenfor bestyrelsen af bestyrelsen, men har i så fald ikke stemmeret i bestyrelsen.

Valgperiode

Bestyrelsen og suppleant vælges frem til foreningens ordinære generalforsamling i april 2020, herefter for en 1-årig periode.

Struktur og ledelse

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er et flertal til stede. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen samt antal af bestyrelsesmøder.

Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§ 9. Tegningsregler      

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden.

§ 10. Hæftelse     

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med hele sin formue. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 11. Regnskabsår og revision     

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres inden udgangen af marts måned af revisor.  Første regnskabsperiode er 1/2 2019 til 31/12 2020.

§ 12. Vedtægtsændringer                

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan vedtages på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal.

Ændringer til foreningens vedtægter, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 7 dage før afholdelse af ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 13. Eksklusion

1. Generalforsamlingen har myndigheden til at ekskludere et bestyrelsesmedlem ved simpelt flertal.

2. Bestyrelsen har myndigheden til at ekskludere et medlem af foreningen ved 2/3 flertal.

§ 14. Opløsning af foreningen

Behandling af forslag om foreningens opløsning sker som følger:

 • På en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal
 • På en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal

Ved foreningens ophør, vil en evt. formue gives til Kerteminde Erhvervsforening.

§ 15. Mangler i vedtægterne

Hvis der opstår problemstillinger, der ikke er beskrevet i foreningens vedtægter, kan bestyrelse vælge følgende:

 • Bestyrelsen kan selv træffer en beslutning
 • Bestyrelsen kan tage emnet op på kommende generalforsamling
 • Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling.

§ 16. Overtrædelse af vedtægter

Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningens vedtægter overholdes. Hvis bestyrelsen ikke ser sig i stand til at overholde vedtægterne, skal bestyrelsen indkalder til ekstra ordinær generalforsamling.

Hvis et eller flere medlemmer ikke finder vedtægterne overholdt, kan der ske følgende:

 • Henvendelse til bestyrelse med anmodning om at overholde vedtægterne.
 • Emnet tages op på kommende generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling fredag den 24. januar 2020.01.23